Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 5/ZO/DPZ/2020 zapytanie ofertowe pn. zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej - rękawice medyczne jednorazowego użytku - do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej - rękawice medyczne jednorazowego użytku - do bezpośredniej  walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej, w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii” w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

22 października 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 5/ZO/DPZ/2020 zapytanie ofertowe pn. zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej - rękawice medyczne jednorazowego użytku - do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej...

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”

22 października 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii...

Nabór nr DO.110.16.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,
na stanowisko
główny specjalista ds. płac
w Wydziale finansowo-księgowym

21 października 2020
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.16.2020 na stanowisko: główny specjalista ds. płac w Wydziale finansowo-księgowym