Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych...

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego.
Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2019”, podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

14 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych...

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 3/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

13 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 3/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. Wybór animatora – moderatora w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Wybór animatora - moderatora w ramach projektu pn. "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.

11 lutego 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. Wybór animatora – moderatora w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”