Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 30/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 30/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 18/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych do siedziby Zamawiającego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

6 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 18/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 28/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia, które odbędzie się w terminach:
02 – 03 września 2019 r. (I etap)
03 – 04 października 2019 r. (II etap)

2 sierpnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 28/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne