Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.41.01.2020 - Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Usługa polegająca na prowadzeniu prac naukowo-badawczych na potrzeby opracowania dokumentu pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2030” poprzez wykonanie analiz i badań w zakresie obszarów wyodrębnionych przez Zamawiającego oraz redakcja wskazanego dokumentu.
Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Plan Realizacji Działań” w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020, podprojektu „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

13 maja 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy DBA.41.01.2020 - Zapytanie ofertowe

Procedura szacowania wartości zamówienia

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. "Przeprowadzenie 15 godzin zdalnego doradztwa prawnego z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym w okresie pandemii COVID-19".
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

7 maja 2020
Czytaj więcej o: Procedura szacowania wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie opracowania „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2030” w obszarze problematyki zachowań ryzykownych i uzależnień, ze szczególną znajomością w tym przedmiocie specyfiki województwa łódzkiego, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 maja 2020
Czytaj więcej o: Szacowanie wartości zamówienia pn. usługa polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi