Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 3/K/RR/2020 zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Wynajem powierzchni magazynowej o metrażu ok. 300 m², usytuowanej w promieniu do 15 km od siedziby Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na okres do 2 miesięcy (60 dni kalendarzowych) wraz z możliwością skorzystania z usług magazynowych/logistycznych Wykonawcy (w tym rozładunek towaru), w celu zachowania bezpieczeństwa przechowywanego towaru oraz wykonywania czynności składowania i inwentaryzowania składowanych materiałów.” w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna.

10 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 3/K/RR/2020 zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 9/US/2020 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czterech jednodniowych szkoleń on-line  pn. „Praca z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychiczne. Anomalie w zachowaniu dzieci i młodzieży w okresie izolacji, spowodowanej epidemią Covid-19 - sytuacja dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej”, dla pracowników zatrudnionych w ramach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z terenu województwa łódzkiego,  łącznie dla 60 osób.

10 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 9/US/2020 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

PROJEKT PO WER „Łódzkie pomaga" II nabór uzupełniający

9 listopada 2020
Czytaj więcej o: PROJEKT PO WER „Łódzkie pomaga" II nabór uzupełniający