Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 64/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków https://www.witkac.pl w terminie do dnia 23.02.2019 roku do godz. 24.00.

Do dnia 27.02.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

1 lutego 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 64/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2019 roku

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 1/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas posiedzeń na terenie miasta Łodzi w 2019 r.

31 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 1/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”.
Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

29 stycznia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - Szacowanie wartości zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego”