Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Wybór animatora – moderatora w ramach projektu  pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” świadczącego usługi na terenie Łodzi, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

15 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 8/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 7/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 7/2019 przetarg nieograniczony

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 448/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.05.2019 roku do godz. 16.00.

12 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 448/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku