Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 76/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.


Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020 r. do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku z nazwą zadania, którego dotyczy oferta. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

27 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 76/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 75/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2020 roku. Tytuł zadania: Dzień Rodziny w gminie Bedlno, czyli integracja międzypokoleniowa.


Oferty należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz.16.00.

27 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 75/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 74/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2020r.


Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl   w terminie do dnia 17.02.2020 roku do godz. 23.59.59.

Do dnia 20.02 2020 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).

27 stycznia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 74/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 stycznia 2020 roku