Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 737/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 17.06.2019 roku do godz. 23.59.

Do dnia 19.06.2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

27 maja 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 737/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2019 roku

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 23/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas uroczystego rozstrzygnięcia XXI edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych p.n. „Sztuka jak balsam”

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 23/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 22/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie Łodzi”. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 skuteczna pomoc społeczna.

24 maja 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 22/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne