Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 6/ZO/DPZ/2020 Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej, w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii” w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

26 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 6/ZO/DPZ/2020 Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 4/K/RR/2020 Zapytanie ofertowe

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej mających doposażyć stanowiska pracy oraz instytucje w sprzęt i wyposażenie w związku z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii” w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna.

20 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS – nr sprawy: 4/K/RR/2020 Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 10/US/2020 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nazwa zadania: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla pracowników ochrony zdrowia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej pracujących w szczególnych warunkach w walce z epidemią COVID-19”

19 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne RCPS - nr sprawy 10/US/2020 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne