Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: "Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego laptopa z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem"

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego laptopa z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II. 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

18 września 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: "Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego laptopa z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem"

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej”. Ww. środki ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej, zostaną przekazane do Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” w Łodzi. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

18 września 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: „Zakup wraz z dostawą środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 dla dzieci z pieczy zastępczej”

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego.

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2020”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

17 września 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego