Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy: 9/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi”, zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy: 9/US/2019 ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 4/2019 przetarg nieograniczony

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji regionalnej pn. „Wykluczenie społeczne a jakość życia i dobrostan dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego”

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - nr sprawy 4/2019 przetarg nieograniczony

Zamówienie publiczne EFS - zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz usługi hostingowej wraz z domeną na potrzeby repozytorium danych, badań, analiz

Nazwa zadania: Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz usługi hostingowej wraz z domeną na potrzeby repozytorium danych, badań, analiz, w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - zakup certyfikatu bezpieczeństwa SSL oraz usługi hostingowej wraz z domeną na potrzeby repozytorium danych, badań, analiz