Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 250/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.04.2020 r. do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku z nazwą zadania, którego dotyczy oferta. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

20 marca 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 250/20 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2020 roku

Zamówienie z wolnej ręki RCPS - nr sprawy 2/2020

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa zaproszeń do siedziby Zamawiającego

19 marca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie z wolnej ręki RCPS - nr sprawy 2/2020

Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

12 marca 2020
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia pn.: Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania przez podmioty reintegracyjne oraz organy je prowadzące”