Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Ogłoszenie konkursowe - Załącznik do uchwały Nr 105/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 roku

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 

19 lutego 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - Załącznik do uchwały Nr 105/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 roku

Informacja o naborze wniosków

Województwo Łódzkie / Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że w dniach 18.02.2021 r. – 25.02.2021 r. nastąpi nabór wniosków o udzielenie grantu  (II edycja) w ramach projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Nabór skierowany jest do podmiotów prowadzących domy pomocy społecznej na terenie województwa łódzkiego, ujęte w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego.

Nabór wniosków (II edycja)

16 lutego 2021
Czytaj więcej o: Informacja o naborze wniosków

Ogłoszenie - załącznik do uchwały Nr 79/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „SAMORZĄD PRZYJAZNY RODZINIE 2021”

Wnioski należy składać w kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.03.2021 roku do godz.16.00.

 

15 lutego 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie - załącznik do uchwały Nr 79/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021 roku