Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły


Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK)...

Nazwa zadania: Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK), w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK), w ramach projektu Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

18 września 2019
Czytaj więcej o: Zamówienie publiczne EFS - szacowanie wartości zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia superwizji dla osób tworzących Zadaniowe Zespoły Kooperacyjne (ZZK)...

Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 1250/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 września 2019 roku

Nazwa zadania: Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1250/19 z dnia 10 września 2019 r., 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 października 2019 r. do godz. 16.00. Jeżeli oferta przesyłana jest pocztą na kopercie rekomenduje się zamieszczenie dopisku „Konkurs ofert – Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach”. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (niezależnie od daty stempla pocztowego).

12 września 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie konkursowe - załącznik do uchwały Nr 1250/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 września 2019 roku

Nabór nr DO.110.09.2019 na stanowisko: starszy inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej

Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

ogłasza nabór kandydatów do pracy
w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź,

na stanowisko
starszy inspektor ds. ekonomii społecznej
w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej

10 września 2019
Czytaj więcej o: Nabór nr DO.110.09.2019 na stanowisko: starszy inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej